Algemene verkoopvoorwaarden
 1. Definities
  1. Onder afnemer wordt verstaan de afnemer van zaken en/of diensten van Cilinderservice.com
 2. Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cilinderservice.com en overeenkomsten tussen Cilinderservice.com en afnemers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door een afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden binden Cilinderservice.com alleen voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  4. Indien een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd, blijft de tussen Cilinderservice.com en afnemer gesloten overeenkomst zoveel mogelijk in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 3. Aanbiedingen
  1. Alle door Cilinderservice.com uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen.
  2. Alle door Cilinderservice.com uitgebrachte offertes, prijsopgaven en adviezen zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Cilinderservice.com mag zonder meer uitgaan van de juistheid van de door afnemer verstrekte gegevens.
 4. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien Cilinderservice.com een opdracht schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) bevestigt of uitvoert.
  2. De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen. Aan-vullingen op of wijzigingen van de overeenkomst binden Cilinderservice.com alleen voor zover deze door Cilinderservice.com schriftelijk zijn bevestigd. Indien de aanvullingen of wijzigingen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs, leveringstermijn en/of andere voorwaarden, zal Cilinderservice.com afnemer hiervan op de hoogte stellen.
  3. Wanneer aan de zijde van afnemer twee of meer natuurlijke of rechtspersonen tezamen een overeenkomst met Cilinderservice.com sluiten, dan zijn deze hoofdelijk jegens haar verbonden ter zake van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
  4. Mondelinge toezeggingen door of afspraken met ondergeschikten van Cilinderservice.com binden Cilinderservice.com alleen voor zover deze door Cilinderservice.com schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Prijzen
  1. De door Cilinderservice.com opgegeven prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, gesteld in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege wor-den opgelegd. De prijzen zijn tevens exclusief de kosten voor verpakking en de verzendkos-ten zoals omschreven in artikel 6.6.
  2. Na totstandkoming van de overeenkomst is Cilinderservice.com gerechtigd de overeengeko-men prijzen te verhogen in geval van tussentijdse ontwikkelingen die prijsverhogend werken, zoals wijzigingen in vrachtkosten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastin-gen, lonen of sociale lasten, valutakoersen en andere factoren die prijsverhogend werken.
 6. Levering en risico
  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/bedrijf van Cilinderservice.com.
  2. De zaken zijn voor risico van afnemer 7 dagen nadat Cilinderservice.com afnemer heeft geïnformeerd dat de zaken voor aflevering gereed staan, hetzij zodra de zaken het bedrijf/magazijn van Cilinderservice.com verlaten.
  3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze voor aflevering gereed staan. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval de opslagkosten verschuldigd zijn, onver-minderd het recht van Cilinderservice.com op volledige schadevergoeding.
  4. Behoudens indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft, is het Cilinderservice.com toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Cilinderservice.com bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  5. De verzending van zaken geschiedt steeds voor risico van afnemer, ook indien franco levering is overeengekomen. De wijze van transport staat ter vrije keuze van Cilinderservice.com, ook bij niet-franco verzendingen waarbij geen voorschriften voor de verzending door afnemer zijn gegeven.
  6. Voor verzending binnen Nederland voor orders boven een door Cilinderservice.com vast te stellen bedrag worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor verzending binnen Nederland voor orders beneden een door Cilinderservice.com vast te stellen bedrag worden de daadwerkelijke kosten met een minimum van € 12,50 administratie- en vrachtkosten in rekening gebracht, evenals voor verzendingen naar het buitenland.
 7. Leveringstermijn
  1. Leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij deze uitdrukkelijk als fataal zijn gekwalificeerd.
  2. De leveringstermijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de overeenkomst door afnemer en toeleveranciers van Cilinderservice.com noodzakelijke zaken, materialen en gegevens zijn verstrekt en de eventueel overeengekomen aanbetaling door Cilinderservice.com is ontvangen.
  3. Een overschrijding van de leveringstermijn verplicht Cilinderservice.com niet tot een vergoeding, noch geeft zij afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Wel heeft afnemer het recht om na het verstrijken van een leveringstermijn Cilinderservice.com schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij alsnog een redelijke voor nakoming geldende termijn te stellen, na ommekomst waarvan iedere partij de overeenkomst mag ontbinden ter zake de niet geleverde zaken, zonder dat partijen ter zake deze ontbinding schadeplichtig zullen zijn.
 8. Monsters, modellen en voorbeelden
  1. Alle door Cilinderservice.com getoonde of verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten of andere gegevens zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier aan Cilinderservice.com verstrekte (product)informatie en dienen slechts ter aanduiding. De te leveren zaken kunnen hiervan afwijken. Afnemer kan geen rechten ontlenen voor wat betreft de conformiteit van de geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven dat levering zal plaatsvinden conform de verstrekte modellen, monsters, afbeeldingen, maten, gewichten of andere gegevens.
  2. Voor zover sprake is van intellectuele of industriële eigendomsrechten van Cilinderservice.com op aan afnemer ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, handleidingen, software en dergelijke, blijven deze bij Cilinderservice.com berusten. Afnemer krijgt ter zake daarvan een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van deze rechten voor zover redelijkerwijs noodzakelijk in het kader van het gebruik van de door Cilinderservice.com geleverde zaken in de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer.
 9. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Cilinderservice.com aangegeven wijze. Na ommekomst van deze periode verkeert afnemer in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 1,5% per maand of gedeelte daarvan dat volledige betaling uitblijft.
  2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
  3. Cilinderservice.com is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling op te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden te verlangen. Tevens is Cilinderservice.com gerechtigd andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer.
  4. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of (gedeeltelijke) beslaglegging op het vermogen van afnemer, zullen alle verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
  6. Is afnemer in verzuim ter zake van de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van afnemer met een minimum van € 250,-, of, zo dit bedrag hoger is, 15% van de gevorderde hoofdsom (exclusief rente). Indien de werkelijk gemaakte incassokosten lager zijn dan het hiervoor genoemde minimum, zijn deze kosten te beschouwen als contractuele boete (onverminderd het recht van Cilinderservice.com op volledige schadevergoeding), welke ook verschuldigd is indien de incassomaatregelen zich hebben beperkt tot het verzenden van slechts een of enkele sommatiebrieven.
 10. Gebreken en klachttermijnen
  1. Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna op hun conformiteit te laten onderzoeken. Zichtbare of op andere wijze redelijkerwijs kenbare gebreken dienen door afnemer binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Cilinderservice.com te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dient afnemer binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt aan Cilinderservice.com te melden. Niet tijdige melding leidt tot verval van het recht op garantie.
  2. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
  3. Voor zover Cilinderservice.com verantwoordelijk is voor transport voor de te leveren zaken, dienen reclames betreffende zichtbare of redelijkerwijs kenbare beschadiging van die zaken tijdens transport, aangetekend te worden op de vrachtbrief, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van Cilinderservice.com daarvoor vervalt.
 11. Garantie
  1. Cilinderservice.com garandeert, met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, dat de door haar geleverde zaken in overeenstemming zijn met en gedurende een periode van 12 maanden na levering zullen functioneren overeenkomstig hun specificatie.
  2. Garantie op door Cilinderservice.com van derden betrokken materialen en/of zaken wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan. Cilinderservice.com is jegens afnemer niet verantwoordelijk voor de nakoming van deze fabrikant/leveranciers garantie maar zal afnemer wel behulpzaam zijn bij het doorgeven van garantieclaims.
  3. Indien een geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft afnemer recht op herstel of vervanging van de geleverde zaak, zulks ter keuze van Cilinderservice.com. Vervangen zaken worden eigendom van Cilinderservice.com.
  4. De garantie is niet van toepassing indien het niet in overeenstemming zijn respectievelijk het niet functioneren van de geleverde zaak overeenkomstig de specificatie (gedeeltelijk) het gevolg is van onoordeelkundige behandeling, zoals bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot nalatigheid, verkeerd gebruik, onjuist of niet uitvoeren van onderhoudsvoorschriften. Daarnaast geldt de garantie niet indien het afwijkingen betreft die technisch redelijkerwijs niet te vermijden zijn, een kwalitatieve verbetering impliceren of de functionaliteit van de zaak niet significant beperken gegeven het doel waarvoor de afnemer de zaak in de normale uitvoering van zijn bedrijf gebruikt.
  5. Zaken welke ter garantiebeoordeling worden verzonden aan Cilinderservice.com, dienen altijd franco te zijn. Ongefrankeerde zendingen zullen door Cilinderservice.com worden geweigerd, ook wanneer het zaken betreft die buiten de verleende garantie om ter reparatie worden aangeboden.
 12. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Cilinderservice.com voor geleverde zaken is beperkt tot de nakoming van Cilinderservice.com van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 11. Indien Cilinderservice.com in enig geval geen beroep kan doen op de hiervoor weergegeven beperking, geldt ten aanzien van levering van zaken een aansprakelijkheidsbeperking tot de factuurwaarde van de betrokken zaken.
  2. De aansprakelijkheid van Cilinderservice.com voor door afnemer geleden directe schade ter zake van verrichte diensten is beperkt tot die gevallen waarin Cilinderservice.com toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen en is beperkt tot de factuurwaarde.
  3. De aansprakelijkheid van Cilinderservice.com voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot winst- en omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen, is in alle gevallen uitgesloten.
  4. De aansprakelijkheid van Cilinderservice.com voor door afnemer geleden schade die het gevolg is van een door Cilinderservice.com in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gepleegde onrechtmatige daad is uitgesloten, behoudens voor zover de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van Cilinderservice.com.
  5. De aansprakelijkheid van Cilinderservice.com ter zake van gebeurtenissen die onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering vallen, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door die verzekeraar wordt uitgekeerd.
  6. Iedere vordering van afnemer op Cilinderservice.com uit hoofde van dit artikel, vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Cilinderservice.com aanhangig is gemaakt.
  7. Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan Cilinderservice.com kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Cilinderservice.com aan afnemer worden tegengeworpen.
  8. Afnemer vrijwaart Cilinderservice.com ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Cilinderservice.com in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
 13. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 BW, verstaan: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen, diefstal, brand, molest en wanprestatie door toeleveranciers of andere derden waarvan Cilinderservice.com zich in de uitvoering van haar verplichtingen bedient.
  2. Cilinderservice.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Cilinderservice.com haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.
  3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Cilinderservice.com uit hoofde van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cilinderservice.com niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.
 14. Eigendomsvoorbehoud
  1. De door Cilinderservice.com geleverde zaken blijven eigendom van Cilinderservice.com totdat afnemer aan alle verplichtingen jegens Cilinderservice.com heeft voldaan, zowel ter zake de betrokken levering als ter zake eerdere of latere leveringen en verrichte diensten.
  2. Door Cilinderservice.com geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van afnemer worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
  3. Indien afnemer zijn verplichtingen jegens Cilinderservice.com niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Cilinderservice.com gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de verkoopwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken per dag of gedeelte daarvan dat afnemer hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van Cilinderservice.com op volledige schadevergoeding.
 15. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Bij niet nakoming door afnemer van een opeisbare verbintenis, is Cilinderservice.com bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Cilinderservice.com om schadevergoeding te vorderen.
  2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Cilinderservice.com zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Cilinderservice.com bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  3. Indien Cilinderservice.com bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Cilinderservice.com is Nederlands recht van toepassing.
  2. De rechtbank Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Cilinderservice.com en afnemer, met dien verstande dat Cilinderservice.com gerechtigd is om afnemer ook te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.